تاریخ : پنج‌شنبه 17 بهمن 1392 | 17:46 | نویسنده : خاکی


ای ائمه جمعه ی بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی،باید چه کرد؟
چرا ما به این روز نشانده شدیم که آمریــکا از آن ور دنیا بیاید و مقدرات کشورهای اسلامی ما را تعیین کند،و مقدرات علمای اسلام را تعیین کند ولو با دست دیگران،و به صراحت بگوید که من منفعت دارم در منطقه،و دخالت آشکار در منطقه بکند و مسلمین نشسته باشند و ناظر باشند؟ای ائمه ی جمعه ی همه ی بلاد اسلامی،مردم را آگاه کنید،این «چـــــرا» را بین مردم بگویید،این
«چـــــرا» هم به غرب وارد است و هم به شرق وارد است.و چرا شوروی در ممالک اسلامی دخالت میکند، دخالت نظامی؟ آمریــــکا هم همه جور دخالت می کند در همه کشورهایی که تحت سلطه او هستند یا می خواهد تحت سلطه ببرد؛هم دخالت نظامی می کند،هم دخالت سیاسی می کند و همه جور دخالت،خوب،این چرا ندارد در دنیا؟
61/10/12
منابع:
صحیفه امام؛ج17،ص203
کتاب امام خمینی(ره) و جهان اسلام